Konzalting

Konzalting

Due diligence - financijski i porezni

Dubinska analiza (engl. Due diligence) jedan je od značajnih koraka u procesu stjecanja nekog društva. Dubinska analiza je korisna i kupcu i prodavatelju društva: prodavatelju omogućuje da dobije uvid u stanje društva koje prodaje te da spriječi eventualna “iznenađenja“ od strane kupca prilikom pregovora, dok kupcu društva omogućuje da stekne vlastitu ocjenu stanja i vrijednosti društva kojeg kupuje te donese konačnu odluku o kupnji. Kupac, odnosno ulagatelj mora neovisno istražiti i potvrditi dobivene informacije kako bi se osigurao od namjernog ili nenamjernog pogrešnog informiranja.

Svaka poslovna djelatnost daje mnoštvo informacija, no imate li prave informacije kad ih trebate? Naš se posao u due diligence postupku usredotočuje na prijenos informacija koje vam omogućavaju poduzimanje odgovarajućih akcija, oblikovanih tako da možete donijeti pravilne odluke i poduzeti pravilne i pravovremene radnje. Svaka osoba koja planira kupiti dionice ili imovinu (tzv. share or asset deal) mora provjeriti pretpostavke na kojima se zasniva planirano ulaganje. Naš financijski due diligence omogućava ulagačima bolje razumijevanje ciljnog poslovanja te im pomaže identificirati i razumjeti čimbenike kritične za uspjeh, kako bi donijeli ispravne odluke. Mi otkrivamo snage ciljnog društva kao i slabosti kojih se ulagači mogu riješiti koristeći se našim iskustvom kako bismo utvrdili buduće izglede ciljnog društva i potvrdili da su uzete u obzir sve značajne činjenice. Usluga obuhvaća detaljni financijski i porezni due diligence, analizu poslovnih rezultata, novčanih tijekova te podršku u strukturiranju cijele transakcije, kako s financijskoga tako i s pravnog aspekta (pravni dio obavljaju naši vanjski suradnici, specijalisti za trgovačko pravo i druge relevantne nefinancijske propise).

Forenzično računovodstvo

Forenzično računovodstvo se bavi otkrivanjem prijevara i pronevjera unutar nekog društva. Namijenjeno je upravnim i nadzornim tijelima u društvu ili nekoj drugoj organizaciji. 
Svrha forenzičnog računovodstva je istraživanje i utvrđivanje prijevara, otkrivanje lažnih financijskih izvještaja, otkrivanje utaje poreza i lažiranih bankrota, utvrđivanje šteta, pranje novaca, otkrivanje korupcija, lociranje skrivene imovine društva te vještačenja i pružanje usluga u sudskim sporovima. Visoka razina znanja, vještina i iskustva našeg tima kao ovlaštenih revizora i sudskih vještaka za financije osiguravaju dovoljne preduvjete za kvalitetno forenzično računovodstvo.

Izrada programa restrukturiranja

Restrukturiranje društva je dugotrajan i složeni proces koji ima presudan utjecaj na daljnji razvoj organizacije poslovanja. Za povoljan ishod potreban je educirani menadžment te stručni tim za restrukturiranje. U kriznim situacijama mjere restrukturiranja dovode do sanacije društva odnosno ozdravljenja. Alarm za restrukturiranje se pali kada društvo ne može podmirivati svoje obveze odnosno kada je imovina društva manja od vrijednosti iskazanih obveza prema vjerovnicima. Kroz analizu i ocjenu financijskog stanja društva donose se mjere za restrukturiranje i sanaciju. Uspješna društva se restrukturiraju i saniraju prije nastanka velike krize jer je tada olakšano refinanciranje kredita, zbrinjavanje viška zaposlenika, te uvođenje novih procesa i zaokretanje strategije.

Izrada investicijskih elaborata

Ukoliko društvo ne raspolaže sa dovoljnim novčanim sredstvima potrebnim za planirano proširenje postojećeg poslovanja ili pokretanje novog posla javlja se potreba obraćanja financijskim institucijama ili drugim investitorima. Najčešći uvjet za dobivanje investicijske injekcije je izrada investicijskog elaborata.

Izrada programa zbrinjavanja viška radnika

Prema Zakonu o radu poslodavac kod kojeg bi u razdoblju od devedeset dana mogla prestati potreba za radom najmanje dvadeset radnika, od kojih bi poslovno uvjetovanim otkazom prestali ugovori o radu najmanje petorice radnika, dužan je pravodobno i na način propisan Zakonom, savjetovati se s radničkim vijećem radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika. Poslodavac je dužan, radi provođenja obveze savjetovanja, radničkom vijeću u pisanom obliku dostaviti program zbrinjavanja viška radnika.

Managerski izvještaji

Pružamo pomoć pri odabiru najprikladnijeg oblika i izradi izvještaja prilagođenih specifičnim uvjetima poslovanja nekog društva te potrebama onih kojima je izvještaj namijenjen.

Optimizacija poslovnih funkcija u društvu

U svakoj organizaciji postoje tri važne cjeline koje omogućuju uspješnost organizaciju - ljudi, procesi i tehnologija. Sve tri su povezane te ako jedna od njih ne funkcionira ispravno, ostale se lako mogu raspasti. Kako bi održali najbolji balans poslovnih procesa, pružamo vam pomoć pri odabiru optimalnog oblika strukture pojedine poslovne funkcije unutar društva.

Oblikovanje internih kontrola

 • Analiza društva i okruženja poslovanja
 • Snimka postojećih neformalnih kontrola
 • Oblikovanje internih kontrola društva
 • Implementacija i edukacija zaposlenika

Evaluacija internih kontrola

 • Identifikacija uspostavljenih kontrola
 • Evaluacija efikasnosti i „uskih grla“ uspostavljenih kontrola
 • Smjernice za unapređenje sustava internih kontrola

Ispitivanje računovodstvenih procesa

Zadatak računovodstva je da prikuplja informacije i podatke te ih primjenom određenih pravila, načela i postupaka pretvara u informacije pogodne za proces odlučivanja. Kako bi bili sigurni da su informacije na temelju kojih donosite važe odluke ispravne i istinite, nužno je imati povjerenje u računovodstveni proces. Ispitivanje računovodstvenog procesa provodimo kroz faze:

 • Snimanje postojećih računovodstvenih procesa
 • Utvrđivanje nedostataka i izvješćivanje o stanju računovodstvenog procesa
 • Po dogovoru pomoć pri ispravcima nedostataka i implementaciji poboljšanja

Organizacija računovodstvene službe poduzetnika

Najčešća dilema poduzetnika u pogledu računovodstvene službe je  kako osmisliti unutrašnju organizaciju. Moguća su različita rješenja:

 • In-house (vlastita računovodstvena služba)
 • Outsourcing (usluge računovodstvenog servisa)
 • Kombinacija kroz honorarni rad i uslugu trećih

 

Svaki od navedenih oblika ima prednosti i nedostatke. Kada je poduzetniku potrebna pomoć u organizaciji računovodstvene funkcije, na nama je da temeljem specifičnosti kompanije i pojedinačnih zahtjeva osmislimo, predložimo i ustrojimo optimalnu organizaciju.

Individualnim instrukcijama i posebno osmišljenim interaktivnim radionicama pomažemo računovođama da vremenom u potpunosti ovladaju svojom profesijom i steknu potrebna znanja i razumijevanje tehnika i metoda knjiženja, računovodstvenih standarda i zakonskih propisa.

Kontroling

Sve veća vanjska i unutarnja kompleksnost poduzeća te dinamičke promjene u okruženju potaknula su razvoj kontrolinga kao stručnu potporu menadžmentu prilikom donošenja poslovnih odluka. Kontroling pridonosi transparentnosti poslovanja i poslovnom uspjehu društva kroz rješavanje konkretnih problema unutar društva te prilagođavanje okruženju.

Cost management

U današnjim turbulentnim uvjetima poslovanja, obilježenim pritiscima i agresivnom konkurencijom, nužno je posvetiti pažnju analizi postojećeg načina poslovanja i pronalaženju učinkovitih mogućnosti očuvanja i povećanja postojeće vrijednosti poslovanja društva. Neovisno o tome želite li unaprijediti postojeće poslovanje ili u potpunosti preusmjeriti svoje poslovanje u novi poslovni pothvat, morate se opredijeliti na koji način ćete upravljati svojim troškovima (engl. Cost management). Način upravljanja troškova bitno određuje uspješnost poslovanja. Smanjivanje nepotrebnih troškova i povećanju proizvodnosti pružiti će društvu konkurentsku prednost na tržištu i omogućiti brzu adaptaciju na nove izazove.